Hvad er hypnose?

hvad-er-hypnose

Hypnose kan være mange ting, og der er mange definitioner på hypnose.
Nogle mener, at hypnose kan defineres som ethvert skift i fokus, og at hypnose dermed pågår konstant henover en helt almindelig dag, bare fordi vores bevidste sind skifter fokus. Det er selvfølgelig ikke det, almindelige mennesker forbinder med hypnose, og de fleste almindelige mennesker finder sandsynligvis sådanne forklaringer ganske ubrugelige og intetsigende.
Traditionel hypnose har dog noget med fokus at gøre, men det er ikke nok at se så ensidigt på det.

Afslapning af krop og sind
Når en hypnotisør bringer en klient i hypnose, sker der (typisk) en gradvis afslapning af krop og sind. Med denne afslapning af sindet, slækkes der efterhånden på klientens behov for at være kritisk – behovet for at vurdere. Mange hypnotisører mener fejlagtigt at der er tale om en tærskel og at dette er enten/eller – at en person enten har brug for at være kritisk i sine ræsonnementer eller at hun/han ikke har brug for det. Det passer bestemt ikke. Alle mennesker er i stand til at slække på dette behov – ellers ville vi aldrig kunne ræsonnere os frem til noget uden at have alle detaljer helt på plads. Hvis jeg fx peger på et hus og spørger dig, hvad farve huset er, så kan du godt ud fra mindre dele slutte en større sammenhæng, og du behøver således ikke at gå rundt om huset, for at se farven på alle husets sider, for at din hjerne vil acceptere at huset fx er hvidt. Dette ræsonnement er betinget af, at du kan slække på din kritiske fakultet – altså din kritiske tærskel.

Efterhånden som en klient kommer dybere og dybere ned, bliver hendes/hans behov for kritisk ræsonnement mindre og mindre. Samtidig med denne sænkning af den kritiske fakultet bliver klienten bedre og bedre i stand til at etablere såkaldt “selektiv tænkning” (Dave Elman). Selektiv tænkning er i korte træk din evne og vilje til at omfavne nye idéer. Uden sænkning af dit behov for kritisk ræsonnement og etablering af selektiv tænkning ville du kun i meget lille grad være i stand til at tage imod hypnotisørens suggestioner – det er den ene ting, der sker i hypnose.

Du kender allerede andre tilstande, hvor behovet for at ræsonnere kritisk sænkes – fx når du drømmer ting, som ikke giver nogen mening bagefter. Drømmetilstande tillader os fx at vi oplever spring i tid og sted. Du kan fx uden at undre dig over det, drømme at du som barn med en barndomsven går ind i et lille bitte hus. Få øjeblikke efter er din barndomsven blevet voksen og i befinder jer i en kæmpe lufthavn som nok næppe kunne være i det lille hus.
Du kan også blive følelsesmæssigt påvirket af en bog eller en film, og selvom du udmærket godt ved, at det bare er en film, så bliver du måske rørt eller ked af det.

Gradvis sænkning af det kritiske ræsonnement og etablering af selektiv tænkning muliggør at hypnotisøren bruger direkte suggestioner, idet der nu er “fri passage” for idéer mellem det bevidste sind og underbevidstheden – ting skal således ikke give mening, for at blive accepteret. En klient skal dog være yderst god til at omfavne direkte suggestioner, hvis hun/han fx skal holde op med at ryge – men nogle klienter kan faktisk holde op, hvis blot en hypnotisør fortæller klienten, at hun/han ikke har lyst til at ryge længere.

Stærkere tilstedeværelse af underbevidstheden
Den anden ting der sker, når hypnotisøren bringer klienten i hypnose er, at klientens underbevidsthed bliver mere fremtræden. Det er akkurat som sænkningen af klientens kritiske ræsonnement, noget der foregår gradvist. Man kan godt snakke om graden af underbevidsthedens fremtrædelse, men det fortæller kun hypnotisøren noget om, hvad der kan lade sig gøre. En seriøs hypnotisør, der arbejder i traditionelle trancedybder, kan allerhøjest få klientens underbevidsthed til at være 50 % fremtrædende. Det sker i det dybeste område af trancetilstanden somnambulisme. Traditionel hypnose foregår typisk lidt over dette niveau, men det varierer fra hypnotisør til hypnotisør og fra klient til klient (endda også fra gang til gang).

Det bevidste sind og underbevidstheden rummer komplicerede “programmer” og strategier for fx adfærd, overbevisning og idéer, og det faktum at den del af sindet som huser programmerne bliver mere fremtræden, muliggør derved også at de kan ændres. Det kan dog være svært at ændre fx en vane fra samme niveau i underbevidstheden, som vanen befinder sig, men det er muligt.

Det er vigtigt at nævne at dit bevidste sind og din underbevidsthed også rummer kapaciteter og “arbejdsopgaver” – og at din underbevidsthed spænder over enorme niveauer med hver deres opgaver og kapaciteter. I området tættest på dit bevidste sind findes fx i underbevidstheden opgaven med at trække vejret. Vejtrækningens placering tæt på det bevidste sind muliggør at “opgaven” kan flyttes over i din bevidsthed, og du kan blive bevidst om din vejrtrækning eller endda overtage opgaven med din bevidsthed selv når du ikke er i nogen form for trance eller hypnose.
På samme måde ligger der også kapaciteter og opgaver langt fra dit bevidste sind (dybt nede så at sige). Disse kapaciteter og opgaver ligger så langt fra din bevidsthed, at du ikke kommer i kontakt med dem uden at være i dyb trance. Jo dybere du bringes i trance desto “tættere” kommer du på dem.

Indsnævring af fokus
Den tredje ting der sker i hypnose, er indsnævring af fokus (som jeg startede med flygtigt at nævne). I dyb somnambulisme kan klienten være cirka 2000 % mere fokuseret omkring de ting, der foregår. Og kan altså ”koncentrere sig” meget bedre om tingene.
Indsnævringen af klientens fokus og den bedre kontakt til underbevidstheden tillader helt andre hypnotiske virkemidler. Man kan fx bringe for længst glemte minder og oplevelser frem, som man så kan ændre betydningen af. Man kan også ændre følelser og reaktioner.
Alt hvad man kan her, er at ændre reaktioner – man kan ikke fjerne dem. Men det kan i mange tilfælde være tilstrækkeligt at ændre reaktionen. Det er bare ikke altid at underbevidstheden holder fast i ændringernerne.

Hvad kan man i hypnose?

hvad-kan-hypnose

Hypnose er altså en tilstand, hvor forholdet mellem bevidsthed og underbevidsthed er forandret. Tilstanden sætter dig (og/eller hypnotisøren) i forbindelse med forskellige dele af dit sind – typisk det vi kalder underbevidstheden. Foregår disse forbindelser mellem dit bevidste sind og din underbevidsthed, kan en dygtig hypnotisør ”transportere” egenskaber, idéer, evner, overbevisninger, erindringer osv. fra en del af dit sind over i en anden del af dit sind. Det lader sig gøre, fordi det bevidste sind “slapper af” og undlader at filtrere i denne transport – vi siger at vores kritiske ræsonnement er forbikoblet.
Jo dybere man kommer ned i sindet desto flere ukendte kapaciteter og evner kan man få kontakt med. Der er nogle steder en tendens til at kalde de dele af underbevidstheden, som vi under normale omstændigheder aldrig har bevidsthed om for “det ubevidste sind”. Uden at det er 100 % korrekt, kan man kalde denne del for det limbiske system. Det bevidste sind, samt de øverste lag af underbevidstheden ville man med samme metodik kalde neocortex.

Det lyder måske som ren hokus pokus for dig, men på samme måde som du selv kunne flytte din vejrtrækning fra din underbevidsthed op i din bevidsthed, og hermed styre din vejrtrækning, så kan man i ekstreme trancedybder få adgang til meget dybereliggende kapaciteter, som midlertidigt kan flyttes ”op” i mindre dybe lag af din underbevidsthed eller måske endda helt op i din bevidsthed.

Jeg er af den overbevisning, at der ikke er nogen begrænsninger, så længe at denne transport af kapaciteter ikke konflikter med dine selvbevarelsesdrifter. Og du kan dermed gennem dyb trance få adgang til kapaciteter, som styrer meget mere komplekse ting end blot din vejrtrækning. Det kan fx være de dele af din underbevidsthed, som regulerer signalstoffer og hormoner. Det kunne også være de dele af din underbevidsthed, som måske på et tidspunkt har ”fundet på” at det i nogle tilfælde gavner dig at ryge, bide negle eller være angst.

Ligesom din underbevidsthed er langt bedre til at varetage din vejrtrækning end din bevidsthed er det, så er dybere lag af din underbevidsthed også bedre til at regulere dine rygevaner eller dine udløsninger af angst end de lag af din underbevidsthed, som på nuværende tidspunkt varetager dem. De kan endda opløse vanerne fuldstændigt, og gør det også gerne. De dele af din underbevidsthed som normalt varetager en opgave eller funktion, gør det altid efter bedste evne (det samme gør sig sjovt nok ikke nødvendigvis gældende for dit bevidste sind), men selvom de gør det efter bedste evne, kan de undertiden udføre deres opgaver eller funktioner på en måde, der ikke er støttende for dig. Under normale omstændigheder er det bare de forudsætninger og betingelser der er her i livet, men der findes (som du nok har regnet ud) metoder til at rette op på de fejl. Retter man fejlene gennem ultra dyb hypnose, så er man sikker på, at de bliver rettet så hurtigt og effektivt som det lader sig gøre. Det giver resultater, som er traditionel hypnose, medicin og lægevidenskab suverænt overlegne.
Hvor en opløsning af et problem gennem traditionel hypnose i sig selv er ganske effektiv, har samme opløsning gennem ultra dyb hypnose en langt højere succesrate og kræver langt færre behandlinger. Succesraten afhænger selvfølgelig bl.a. af problemet og af klientens susceptibilitet.

Luk menu
×
×

Kurv